Karty Podarunkowe

karty-podarunkowe

 

Regulamin kart podarunkowych

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Wydawca – Computer Services z siedzibą w 61-315 Poznań przy ulicy Starołęka 132

b. Punkt Obsługi Klienta – oddział położony w Poznaniu przy ulicy Rynek Śródecki 13/14 61-126 Poznań,

c. Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Punkcie Obsługi Klienta lub elektronicznie w zależności od typu karty.

d. Nabywca – osoba, która w Punkcie Obsługi Klienta dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.

e. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Punkcie Obsługi Klienta.

f. Towary lub Usługi – rzeczy oferowane do sprzedaży w Punkcie Obsługi Klienta.

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 40), a następnie do przyjmowania jej do realizacji Punkcie Obsługi Klienta. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Punkcie Obsługi Klienta w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 3. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów lub Usług, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary lub Usługi. Kartę można wykorzystać wyłącznie za jej pełną wartość.
 5. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub Usług w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 7. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 8. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Punkcie Obsługi Klienta.
 9. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą mailową w zależności od typu karty.
 10. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 11. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 13. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Punktu Obsługi Klienta Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 14. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:

a. może być zrealizowana w Punkcie Obsługi Klienta lub drogą mailową w przypadku skorzystania z obsługi zgłoszenia door2door;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności:

i. niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

ii. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

 1. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Punktu Obsługi Klienta połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 2. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej punkty zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 3. W wypadku gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 4. W wypadku, gdy Cena Towarów lub Usług nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej.
 5. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze Punktu Obsługi Klienta uszkodzoną Kartę Podarunkową. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.
 6. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 7. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy. Naprawioną Kartę Podarunkową Wydawca przekaże do Punktu Obsługi Klienta, w którym została zgłoszona reklamacja.
 8. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Punkcie Obsługi Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej  Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 9. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 10. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Punktu Obsługi Klienta Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Punkcie Obsługi Klienta Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 11. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 12. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 13. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.naprawalaptopow.pl/karty-podarunkowe oraz w Punkcie Obsługi Klienta.